New York Eğitim Ataşeliği

Askerlik işlemleri

1-Askerlik hizmeti

1. Askerlik hizmeti, Anayasamız ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince her erkek Türk vatandaşının görevidir. Askerlik ertelemesi için öğrencilerimizin önce özel öğrenci statüsüne başvurmaları gerekmektedir. Özel öğrencilik statüsü için gerekli evraklar ile askerlik ertelemesinde gereken evraklar aynıdır. Bu nedenle askerlik ertelemesi için öğrencilerimizin özel öğrenci başvuru evraklarını göndermeleri yeterlidir.

2-Askerlik erteleme işlemi için öğrencilerin yapması gerekenler

2. Ataşeliğimize henüz başvuru yapmamış, dolayısıyla özel öğrencilik statüsü tanınmamış öğrencilerin, öncelikle  ´Özel öğrencilik başvurusu´ başlığı altında belirlenen esaslara göre ve istenen belgelerle Ataşeliğimize posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Özel Öğrencilik statüsü için başvuru evrakları ile askerlik erteleme evrakları aynıdır. Bu nedenle askerlik ertelemesi için başvurmak isteyenlerin özel öğrenci başvurusu yapmaları gerekmektedir.  

Önlisans ve lisans öğrenimi gören öğrencilerin göndermesi gereken evraklar için tıklayınız

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin göndermesi gereken evraklar için tıklayınız

3-Askerlik çağı, yoklama çağı, yoklama kaçağı, bakaya

3.1. Askerlik çağı ve yoklama çağı, nüfus kütüğünde yazılı olan yaş esas alınarak, 19 yaşın bitirilip 20 yaşından gün alındığı yılın Ocak ayının birinci gününden başlar.

3.2. Yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi işlemine yoklama denir.

3.3. Yoklamaları için bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklere, kanuni süresi içinde kabul edilebilir bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile özürlerini bildirmeyenlere yoklama kaçağı; askere sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, kendilerine tanınan yol süresi sonuna kadar birliklerine özürsüz katılmayanlara bakaya denir.

3.4. Askerlik yoklaması yaptırılması, yoklama kaçağı ya da bakaya durumlarının kaldırılması süreçlerinde Ataşeliğimizce herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu tür işlemler için konsolosluk askerlik birimleri ya da askerlik şubeleri ile irtibata geçilmelidir.

4-Askerlik tecili, sevk tehiri

4.1. Bölgemizde bulunan özel öğrenci statüsü tanınmış öğrencilerin askerlik tecili ve tehiri işlemleri, 1111 sayılı Askerlik Kanununun ´Ertesi Seneye Bırakma´ başlığını taşıyan 35 inci maddesine göre yapılmaktadır.

4.2. Askerlik tecili; lise veya dengi okullar ile fakülte veya yüksekokullarda öğrenim görenlerenin askerlikliklerinin, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/C maddesi uyarınca, 29 yaşını geçmemek üzere, mezun oluncaya ya da ilişikleri kesilinceye kadar ertelenmesi işlemidir.

4.3. Sevk tehiri; askerliğine karar alınan yükümlülerin askere sevklerinin, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesinde yazılı sebeplerden dolayı  35 yaşını geçmemek üzere ileri bir tarihe ertelenmesi işlemidir. Sevk tehirinin şartları ve süreleri Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bölgemizde bulunan özel öğrenci statüsü tanınmış öğrencilerden, bir lisansüstü eğitim amacına yönelik dil öğrenimi görenler ile, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenlerin askerlik işlemleri bu kapsamda yer almaktadır. 

5-Ataşeliğimizce yapılan askerlik işlemleri

5.1. Ataşeliğimizde; New York (NY),  Kentucky (KY),  New Jersey (NJ)  eyaletlerinden birinde bulunan ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenim amacına yönelik dil, yüksek lisans  ve doktora seviyesinde yükseköğretim kurumlarında, kendi imkanları ile örgün öğrenim görmekte olup, askerlik çağına girmiş, usulüne göre Ataşeliğimizde dosya açtırmış ve özel öğrenciliği tanınmış öğrencilerin askerlik erteleme işlemlerine esas yazışmalar yapılmaktadır.

5.2. Özel öğrencilik statüsü tanınmış ön lisans ya da lisans öğrenimi amacına yönelik dil öğrenimi, ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim gören erkek öğrencilerin askerlik tecili işlemi için, ilgili askerlik şubesi başkanlığına EK-C2 adı verilen öğrencilik durum belgesi gönderilir.

5.3. Özel öğrencilik statüsü tanınmış lisansüstü öğrenim amacına yönelik dil öğrenimi, yüksek lisans veya doktora seviyesinde öğrenim gören erkek öğrencilerin askere sevklerinin tehiri amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına (ASAL) sevk tehiri teklif formu gönderilir.

6-Ataşeliğimizce yapılmayan  askerlik işlemleri

6.1.  New York (NY),  Kentucky (KY),  New Jersey (NJ) eyaletlerinin dışında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin dosyalarının takibi ve askerlik işlemleri Ataşeliğimiz yetki ve sorumluluğunda olmadığından, ilgili eğitim müşavirliği ya da eğitim ataşeliği ile irtibata geçilmelidir.

6.2. Washington D.C, Delaware, Georgia, Indiana, Maryland, Michigan, North Carolina, Ohio, Pensylvania, South Carolina, Virginia, West Virginia, Puerto Rico, Florida eyaletleri için Washington Eğitim Müşavirliği ile irtibata geçilmelidir.

6.3. Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, Nevada, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming eyaletleri için Los Angeles Eğitim Ataşeliği ile irtibata geçilmelidir.

6.4 Alabama (AL), Arkansas (AR), Mississippi (MS), Louisiana (LA), New Mexico (NM), Oklahoma (OK), Tennessee (TN), Texas (TX) eyaletleri için Houston Eğitim Ataşeliği ile irtibata geçilmelidir.

6.5. Massachussetts (MA), Maine (ME), New Hampshire (NH), Rhode Island (RI), Vermont, Connecticut (CT) eyaletleri için Boston Eğitim Ataşeliği ile irtibata geçilmelidir.

6.6. Lise ve dengi, önlisans, lisans, lisansüstü veya doktora seviyesinden mezun olup, bu mezuniyetinden dolayı kendilerine tanınan askerlik erteletme hakkını kullanmak isteyenlerin işlemleri Ataşeliğimizce değil, konsolosluk askerlik birimleri ya da askerlik şubeleri tarafından yapılmaktadır. Bu durumda olanlardan ortaöğretim mezunlarının Ataşeliğimizden ya da yurtta il milli eğitim müdürlüklerinden, yükseköğrenim mezunlarının ise Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) alacakları denklik belgeleri ile istenen diğer belgelerle konsolosluklarda bulunan askerlik birimlerine ya da yurtta askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

6.7. F1 vize türüne sahip olarak, staj ya da optional practical training (OPT) kapsamında Amerikan makamları tarafından kendilerine çalışma izni verilenlerin, askerlik işlemleri için doğrudan konsoloslukların askerlik birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Bu durumdakilerin askerlik işlemleri Ataşeliğimizce yapılmamaktadır. 

6.8. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın her türlü askerlik işlemi 38 yaşın doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenebilir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın askerlik işlemleri, öğrenci olsalar dahi Ataşeliğimizde değil, konsolosluklarda bulunan askerlik birimlerinde yapılmaktadır.

6.9. Türk vatandaşlığınının yanında, yeşil kart vb. şekillerde ABD vatandaşlığını da kazanmış olanların, talepleri halinde 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmektedir. Bu durumda olanların askerlik işlemleri için, öğrenci olsalar dahi konsolosluk askerlik birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

6.10. Lisans mezunu olup lisansüstü öğrenime yönelik dil veya lisansüstü seviyede öğrenim görenlerden askerlik kararı aldırmamış olanların askerlik erteleme işlemi yapılmamaktadır.

6.11. Kayıt tarihinden önce yoklama kaçağı durumuna ya da bakaya duruma düşmüş olan öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri yapılmaz. Bu suçlardan yapılan soruşturma/kovuşturma sonucunda ‘kovuşturmaya yer olmadığı’, ‘beraat’ ya da ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararı verilenlerin işlemleri yapılabilir.

6.12. Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.

7-Askerlik erteleme süreleri

7.1. Bir ön lisans ya da lisans öğrenimi amacına yönelik dil öğrenimi görenlerin askerlikleri, azami 18 aya kadar ertelenebilmektedir. Bu süre hiç bir şekilde 29 yaş sonunun 31 Aralık tarihini geçemez. 

7.2. Ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim görenlerin askerlikleri,  önce okulun azami öğrenim süresi kadar, bu süre sonunda mezun olamayanlar ise yıllık olarak 29 yaş sonunun 31 Aralık tarihine kadar ertelenebilmektedir.

7.3. Bir lisansüstü eğitim amacına yönelik dil öğrenimi görenlerin askerlikleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, azami 18 aya kadar ertelenebilmektedir. Askerlik mevzuatı uyarınca, bir lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı dil öğrenimlerinden dolayı askerlik erteleme işlemi yapılamamaktadır. Bu nedenle, dil öğrenimi gören öğrencilerin askerlik işlemlerinin yapılabilmesi için, bu öğrenimlerinin ‘lisansüstü öğrenim amacına yönelik olduğuna’ dair bilgi içeren, öğrenim görülen okul ya da kurumdan alınmış  onaylı belge aslı sunmaları gerekmektedir. Bu öğrenim düzeyinde askerlik ertelemesi yapılabilmesi için, askerlik kararının aldırılmış olması gerekmektedir.

7.4. Yüksek lisans öğrenimi görenlerin askerlikleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, azami 3 yıl ertelenebilmektedir. Bu öğrenim düzeyinde askerlik ertelemesi yapılabilmesi için, askerlik kararının aldırılmış olması gerekmektedir.

7.5. Doktora öğrenimi görenlerin askerlikleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, azami 6 yıl ertelenebilmektedir. Bu öğrenim düzeyinde askerlik ertelemesi yapılabilmesi için, askerlik kararının aldırılmış olması gerekmektedir.

8-Staj ya da OPT (Optional Practical Training) gibi durumlarda askerlik işlemleri

8. Lisans ya da lisansüstü öğrenim mezuniyetine bağlı olarak Amerikan makamları tarafından kendilerine staj ya da OPT hakkı tanınan öğrenciler, mezuniyetlerini Ataşeliğimize bildirmekle birlikte, bu çalışmalarından doğan askerlik erteletme işlemlerini, doğrudan konsoloslukların askerlik birimlerine başvurmak suretiyle yaptıracaklardır.

 

Askerlik erteleme mevzuatı ve bilgi alınabilecek kaynaklar

Askerlik erteleme işlemlerine ilişkin mevzuat 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğidir. Bu düzenlemelere web sayfamızın sol köşesinde bulunan mevzuat başlığı altından ulaşmak mümkündür.

 Askerlik erteleme işlemleriyle ilgili daha detaylı bilgilere aşağıda verilen linklerden ulaşılabilir:

http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/weberislem_son_yoklama.htm

http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/ogrencierteleme_12.htm#lise 

http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/yurtdisiislemleri.htm

http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/bfttvas_islemleri.htm

http://www.asal.msb.gov.tr/yedek_subay/88_Sevk_Tehir_Islemleri.htm

 

605 3rd Avenue 30th Floor New York, NY 10158 - 1 (212) 6878395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.